Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار مي كند در طول عمر صندوق حد نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود

ردیف شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
 1 سرمایه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75 %از کل دارایی هاي صندوق
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30 %از کل دارایی هاي صندوق
2-1 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 60 %از کل دارایی هاي صندوق
3-1 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40 %از کل دارایی هاي صندوق
2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار  اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5 %و حداکثر 20 %از کل دارایی هاي صندوق
1-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 %از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5 %از کل  دارایی هاي صندوق
3-2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 5 %از کل  دارایی هاي صندوق
4-2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق
5-2 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
6-2 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر 10 %از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوي مجاز سرمایه گذاري صندوق در سهام
7-2 سرمایه گذاري در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر 5 %از کل دارایی هاي صندوق
3 واحدهاي سرمایه گذاري "صندوق هاي سرمایه گذاري"* حداکثر 5 %از کل دارایی هاي صندوق و تا سقف 30 %از تعداد واحدهاي صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ١ جدول فوق تا ١٥% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان