بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,785,483 8.47 10,750,485 11.66 12,387,233 13.3 12,824,810 13.64
اوراق مشارکت 27,731,376 62.03 33,828,957 36.68 32,232,499 34.62 31,919,261 33.96
سپرده بانکی 28,841,548 64.51 46,705,125 50.64 47,590,806 51.11 48,857,186 51.98
وجه نقد 695 0 82 0 39 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -15,667,964 -35.05 941,935 1.02 894,191 0.96 382,882 0.41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,797,341 6.26 6,155,496 6.67 7,784,685 8.36 8,346,139 8.88