بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,612,971 6.79 4,942,696 6.07 4,968,032 5.8 5,159,988 5.89
اوراق مشارکت 26,794,364 69.66 29,335,863 36.02 28,703,983 33.5 29,056,238 33.19
سپرده بانکی 25,894,750 67.32 46,796,102 57.47 51,736,012 60.39 53,091,675 60.64
وجه نقد 666 0 70 0 70 0 50 0
سایر دارایی ها -16,860,074 -43.83 359,158 0.44 266,286 0.31 248,645 0.28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,234,553 5.81 3,757,797 4.61 3,673,456 4.29 3,654,795 4.17