جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/13

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,012,860 10.27 15,477,555 15.38 15,645,303 15.59 16,572,535 16.36
اوراق مشارکت 29,004,122 59.45 40,113,483 39.86 41,144,801 41 42,312,153 41.76
سپرده بانکی 30,052,468 61.6 44,403,893 44.12 43,001,141 42.85 41,528,044 40.99
وجه نقد 1,198 0 9,295 0.01 23,785 0.02 23,959 0.02
واحد صندوق 15,410 0.03 24,917 0.02 41,913 0.04 56,787 0.06
سایر دارایی ها -15,297,418 -31.35 605,936 0.6 498,684 0.5 820,650 0.81
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,143,137 6.44 7,453,635 7.41 11,690,428 11.65 12,408,466 12.25