بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,083,079 7.39 7,911,117 8.31 9,220,237 9.74 9,280,991 9.99
اوراق مشارکت 27,140,553 65.06 30,592,039 32.13 31,048,033 32.78 31,815,135 34.24
سپرده بانکی 27,659,839 66.31 56,470,010 59.31 54,085,624 57.11 51,211,947 55.12
وجه نقد 761 0 2,056 0 61 0 50 0
سایر دارایی ها -16,185,999 -38.8 239,674 0.25 351,574 0.37 599,544 0.65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,467,824 5.92 4,840,605 5.08 5,279,476 5.57 5,152,086 5.55