بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,805,338 6.97 5,741,045 6.32 6,562,048 6.84 7,686,587 7.99
اوراق مشارکت 26,970,283 67.04 29,579,065 32.57 30,234,011 31.52 30,179,884 31.38
سپرده بانکی 26,895,297 66.85 55,264,398 60.86 58,887,426 61.4 58,177,399 60.49
وجه نقد 631 0 48 0 36 0 50 0
سایر دارایی ها -16,458,791 -40.91 219,948 0.24 225,637 0.24 139,483 0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,333,593 5.8 3,916,216 4.31 4,248,667 4.43 4,962,422 5.16