جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,151,376 10.84 8,552,825 6.95 8,181,826 6.49 9,075,958 7
اوراق مشارکت 31,766,665 55.97 55,110,709 44.78 57,331,008 45.51 50,012,283 38.59
سپرده بانکی 33,216,223 58.53 57,993,197 47.12 58,706,907 46.6 66,468,891 51.29
وجه نقد 8,544 0.02 7,336 0.01 10,913 0.01 50 0
واحد صندوق 110,590 0.19 698,059 0.57 905,525 0.72 1,638,878 1.26
گواهی سپرده کالایی 527 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -14,498,930 -25.55 707,395 0.57 843,128 0.67 2,400,608 1.85
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,095,078 7.22 6,796,469 5.52 6,617,695 5.25 7,463,013 5.76