جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,504,931 9.55 13,996,706 14.03 15,155,651 15.03 15,733,837 15.52
اوراق مشارکت 28,470,673 60.34 38,480,410 38.58 39,704,879 39.38 40,150,564 39.6
سپرده بانکی 29,659,758 62.86 46,786,761 46.91 45,255,757 44.89 44,634,886 44.02
وجه نقد 653 0 102 0 33 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -15,462,904 -32.77 457,088 0.46 681,426 0.68 853,100 0.84
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,239,950 6.87 9,084,246 9.11 10,094,094 10.01 11,117,404 10.97