جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,150,055 9.02 12,651,924 13.18 13,204,533 13.23 13,795,738 13.75
اوراق مشارکت 28,109,794 61.07 35,447,130 36.91 38,616,724 38.69 38,110,659 37.99
سپرده بانکی 29,302,722 63.66 47,330,668 49.29 47,649,719 47.75 47,978,984 47.82
وجه نقد 672 0 84 0 103 0 406 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -15,545,395 -33.77 582,322 0.61 314,592 0.32 430,845 0.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,016,024 6.55 7,961,453 8.29 8,372,671 8.39 8,676,757 8.65