بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,437,048 7.92 9,504,542 10.27 9,512,528 10.41 9,899,669 10.81
اوراق مشارکت 27,469,013 63.32 32,684,616 35.31 34,636,684 37.92 34,328,701 37.49
سپرده بانکی 28,347,095 65.34 49,687,663 53.68 46,195,079 50.57 46,387,851 50.66
وجه نقد 724 0 81 0 138 0 0 0
سایر دارایی ها -15,887,400 -36.62 675,337 0.73 998,040 1.09 940,486 1.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,617,543 6.03 5,224,560 5.64 5,138,668 5.63 5,327,146 5.82