ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین به همراه توضیحات