اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌کند:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75 %از کل دارایی هاي صندوق
1- 1- اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30 %از کل دارایی هاي صندوق
1- 2- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 60 %از کل دارایی هاي صندوق
1- 3- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40 %از کل دارایی هاي صندوق
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5 %و حداکثر 20 %از کل دارایی هاي صندوق
2- 1- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 %از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2- 2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5 %از کل دارایی هاي صندوق
2- 3- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 5 %از کل دارایی هاي صندوق
2- 4- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق
2- 5- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
2- 6- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر 10 %از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوي مجاز سرمایه گذاري صندوق در سهام
2- 7- سرمایه گذاري در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر 5 %از کل دارایی هاي صندوق
3- واحدهاي سرمایه گذاري "صندوق هاي سرمایه گذاري" حداکثر 5 %از کل دارایی هاي صندوق و تا سقف 30 %از تعداد واحدهاي صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.