پرداخت سود دوره ای به سرمایه گذاران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق آتیه نوین می رساند،سود سه ماهه صندوق مربوطه به دوره ١٥/١٢/١٣٩٠ الی ١٥/٠٣/١٣٩١ با نرخ سود ٤٣/٢١ % (بیست و یک و چهل و سه صدم درصد) پرداخت گردیده است.