تمدید فعالیت صندوق

مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین به مدت 6 ماه تمدید گردید.