تغییر روز کاری صندوق

به اطلاع سرمایه‌گذاران می‌رساند که هر روز غیرتعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روزی کاری صندوق می‌باشد.