تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم‌افزار صندوق

تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم‌افزار صندوق

بند 10-3 امیدنامه در مورد نحوه محاسبه هزینه‌های نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنما و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم به شرح ذیل تغییر یافت:

1. 000,000,250 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

2. 000,5 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال

3. 800 ریال بابت هر صدور و ابطال

4. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال

از صفر تا 000,30

از 000,30 ریال تا 000,50

بالای 000,50

ضریب

00005/0

00003/0

000001/0