تغییر کارمزد مدیر صندوق

 بند 10-3 امیدنامه در خصوص کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:

سالانه 5/0 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه 3 در هزار (003/0) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 10 درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.