تغییر مدل صندوق

مدل صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین از تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود به در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود تغییر یافته است.