نحوه پرداخت وجه ابطال صندوق با توجه به تغییر مدل صندوق