افزایش سقف میزان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

به اطلاع می رساند با توجه به تایید  سازمان بورس اوراق بهادار سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ١٠.٠٠٠.٠٠٠ واحد به ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ واحد افزایش یافت.