تغییر نرخ سود پیش بینی شده صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق آتیه نوین می رساند با توجه به تائید سازمان بورس اوراق بهادار،نرخ  سود پیش بینی شده صندوق مذکور از ٢١% به ١٩%تغییر یافت و جلسه مجمع مربوط به تغییر فوق روز شنبه مورخ١٣٩٥/٠١/٢٨ ساعت ١١ در محل اقامت صندوق برگزار می گردد.