تغییر متولی صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق آتیه نوین می رساند،متولی صندوق از موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر تغییر یافت.