تغيير حسابرس صندوق

به استحضار مي‌رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه نوين در تاريخ ١٧/١٢/١٣٩٢  و تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار،‌  حسابرس صندوق از موسسه حسابرسي بيات رايان به موسسه حسابرسي شاخص انديشان تغيير يافت