سود دوره ايي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/٠٩/١٣٩٢، ٢٤.٤٠% بوده است. لازم به ذكراست بازده محقق شده (سالانه)صندوق براي دوره مذكور٤٠.٤٨% مي باشد.