تمدید فعالیت صندوق

مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین به مدت 3 سال تمدید گردید.