عدم صدور

سرمایه‌گذاران محترم با توجه به نزدیک شدن به موعد تقسیم سود، ثبت صدور صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین از امروز یکشنبه مورخ 1397/08/13 الی 1397/08/18 امکان‌پذیر نخواهد بود. از روز شنبه مورخ 1397/08/19 ثبت درخواست صدور صندوق مجددا امکان‌پذیر می باشد.