تغيير مدير سرمايه گذاري صندوق آتيه نوين

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، جناب آقای محمد مرادی به عنوان جانشین آقای میثم باقری در سمت مدیر سرمایه گذاری انتخاب شده اند.