مدت ماندگاری 30 روزه

بند 2-4 اميدنامه به شرح ذيل تغيير يافت:

"Rp نرخ بازدهي پيشبيني شده سالانه براي هر سرمايهگذار در صورتي كه از تاريخ صدور تا مقاطع ياد شده در بند 1-4 بيش از 30 روز گذشته باشد معادل 16 درصد سالانه است."

" پیش­بینی موضوع بند 4-2 صرفاً شامل سرمایه­ گذارانی می­شود که از تاریخ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق حداقل 30 روز گذشته‌باشد و چنان‌چه سرمایه ­گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی­های صندوق به وی پرداخت می­شود. در این­صورت چنانچه عایدی سرمایه­گذار کمتر از نرخ  پیش­بینی شده مندرج در بند 3-2- این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یادشده نخواهد داشت. مدت سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، محاسبه می‌شود .