ضامن نقدشوندگی صندوق

سرمایه‌گذاران محترم رکن ضامن نقدشوندگی صندوق آتیه نوین حذف گردید.