پرداخت سود دوره ايي

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند،  بازده محقق شده (سالانه)صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به١٥/٠٣/١٣٩٢  ٢١.٠٨%و سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره مذكور٢١.٠٣% مي باشد.