افزايش شعب عامل صندوق

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند از تاريخ ٢٣/١١/٩١ انجام صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري، درتمامي شعب بانك اقتصاد نوين در تهران و شهرستانها، امكان پذير مي باشد.