پرداخت سود دوره اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين مي رساند،سود تقسيم يافته به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٩/١٣٩١ ،٢١.١٨% بوده است.لازم به ذكراست بازده محقق شده(سالانه) صندوق براي دوره مذكور٢١.٦٥% مي باشد.