کاهش دوره کارمزد متغیر

به اطلاع می رساند در جهت افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران محترم دوره کارمزد متغیر ابطال صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین کاهش یافته است. چنانچه تاریخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری کمتر از ٧ روز با تاریخ صدور واحدهای سرمایه گذاری فاصله داشته باشد صرفا مبلغ سرمایه گذاری به سرمایه گذار عودت داده می شود و به عبارت دیگر سودهای حاصله در مدت زمان مذکور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد. این تغییر از تاریخ ٢٨/٠٧/١٣٩١ اعمال می شود.