افزایش سقف صندوق و کارمزد متولی و هزینه نرم افزار

به استحضار می¬رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آتیه نوین در تاريخ ٢٨/١١/١٣٩٤ و  با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار،  سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از "٢.٠٠٠.٠٠٠" واحد به "١٠.٠٠٠.٠٠٠" افزایش یافت ،ضمناٌ حداقل کارمزد متولی از "١٠٠ میلیون ریال" به "٢٠٠ میلیون ریال" و حداکثر کارمزد متولی از "٣٢٠ میلیون ریال" به "٤٥٠ میلیون ریال" ونیز سقف هزینه دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از "سالانه ٢٥٠ میلیون ریال"به "سالانه ٣٥٠ میلیون ریال" افزایش یافت.