افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک  آتیه نوین میرساند، با توجه به برگزاری مجمع صندوق و با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار،  سقف واحدهای تحت تملک هر سرمایه گذار به ١٠% حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران افزایش یافت.