تقسيم سود دوره ايي

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند،  بازده محقق شده (سالانه)صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به١٥/٠٩/١٣٩٣  ٢٢.٩١%و سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره مذكور٢٥.٨٣% مي باشد.