سود دوره اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه نوين مي رساند بازده پرداخت شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/١٢/١٣٩٢ ،٢٣.١٦% مي باشد.