سود دوره اي

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، بازده محقق شده صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به  ١٥/١٢/١٣٩١ ،٢١.٣٨% و بازده پرداخت شده به سرمايه گذاران براي دوره مذكور٢٠.٩٧% مي باشد.