توزیع سود صندوق در پایان هر فصل از سال شمسی

صندوق سرمایه‌گذاری  آتیه نوین از انواع صندوق‌های با درآمد ثابت است که عمده دارایی‌های خود را در اواراق با درآمد ثابت و بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و در پایان هر فصل از سال شمسی (پایان فصل بهار، تابستان، پائیز و زمستان) سود حاصل از سرمایه‌گذاری در آن فصل را  بین سرمایه‌گذاران  خود توزیع می‌کند.